อัตนัย

1 ) แผนที่ประชากร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ควรแสดงด้วยวิธีใด
แผนที่จุด ( Dot Map )
แผนที่ภูมิทัศน์ ( Landscape Map )
แผนที่ดิจิตอล ( Digital Map )
ใช้เส้นชั้นความสูง ( Contour Line )
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
2 ) แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งทรัพยากรนันทนาการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย จัดว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง ประเภทใด
แผนที่รัฐกิจ
แผนที่ภูมิทัศน์
แผนที่บรรยากาศ
แผนที่วัตถุประสงค์พิเศษ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
3 ) แผนที่ที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศประจำวัน โดยเตือนภัยจากพายุให้ชาวประมงรับทราบจัดว่าเป็นแผนที่ประเภทใด
แผนที่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
แผนที่อ้างอิง
แผนที่บรรยากาศ
แผนที่อากาศประจำวัน
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
4 ) ข้อใด ไม่ใช่ แผนที่รัฐศาสตร์ของประเทศไทย
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดยุทธศาสตร์บริเวณชายแดน
แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
จัดทำเป็นรูปล่ม (Atlas) รวบรวมข้อมูลครบถ้วน
แสดงเส้นกั้นอาณาเขตของประเทศ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
5 ) องค์ประกอบของแผนที่ในข้อใด ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในตำแหน่งละติจูดและลองติจูดใด
เครื่องหมายชี้ทิศในแผนที่
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแผนที่
แผนภาพเดคลิเนชั่น ( Declination )
การบอกทิศแบบอะซิมุท ( Azimuth )
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
6 ) การบอกทิศในแผนที่ต้องอาศัยทิศหลัก 3 ชนิด อยากทราบว่าทิศเหนือประเภท ใดจะยึดถือตามแนวเส้นเมอริเดียนตามค่าลองติจูดที่ใช้ไปยังขั้วโลกเหนือ
ทิศเหนือแม่เหล็ก
ทิศเหนือกริด
ทิศเหนือจริง
ทิศเหนือเอียงตามแกนโลก
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
7 ) ถ้าต้องการทำเหมืองแร่ ควรใช้แผนที่ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
แผนที่โครงสร้างทางธรณี
แผนที่แสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจ
แผนที่แสดงการตั้งถิ่นฐานของประชากร
แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางอากาศ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
8 ) ถ้าต้องการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของประชากร ควรใช้แผนที่ลักษณะใด
แผนที่เก่า
แผนที่ภูมิภาค
แผนที่ประชากร
แผนที่ภูมิทัศน์
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
9 ) ถ้าต้องการค้นหาเมืองหลวงของประเทศต่างๆ ควรใช้แผนที่ในข้อใด
แผนที่ประชากร
แผนที่รัฐศาสตร์
แผนที่ภูมิประเทศ
แผนที่การใช้ที่ดิน
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
10 ) ข้อใดอธิบายความหมายและการทำงานของกระบวนการ “รีโมตเซนซิง “ ( Remote Sensing ) ในแง่ปัจจุบันผิดความจริง
การจัดส่งดาวเทียมไทยคม 3 ขึ้นไปโคจรในอวกาศ
การวิเคราะห์และแปลความหมายของภาพจากดาวเทียม
การบันทึกข้อมูลของพื้นที่เป้าหมายในระยะไกลโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
การบันทึกภาพวัตถุในระยะไกลของดาวเทียมและส่งสัญญาณกลับมายังสถานีรับภาคพื้นดิน
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
11 ) ข้อใด เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลความหมาย
เข็มทิศและกล้องวัดระดับพื้นที่
เครื่องวัดน้ำฝนและเทอรโมมิเตอร์
รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
แผนที่แสดงเขตการปกครองของประเทศ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
12 ) รูปถ่ายทางอากาศเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในด้านใด
การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน
เชื่อมโยงกับสัญญาณถ่ายทอดทางดาวเทียม
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด
ศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
13 ) อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์รูปถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาความสูงต่ำของ ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่แห่งหนึ่ง คือข้อใด
เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )
เครื่องไซโครมิเตอร์ ( Psychrometer )
กล้องสามมิติ ( Stereoscope )
กล้องวัดระดับ ( Telescope )
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
14 ) ในปัจจุบัน ภาพจากดาวเทียม ( Satellite Imagery ) ใช้ประโยชน์ในวงการใดกว้างขวางที่สุด
การศึกษาด้านธรณีวิทยา
การทหารและความมั่นคงของประเทศ
การศึกษาด้านโครงการอวกาศ
การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
15 ) ภาพจากดาวเทียม โดยใช้ “ กระบวนการ รีโมตเซนชิง ( Remote Sensing ) “ เป็นระบบการทำงานที่ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญข้อใด
ความเร็วของแสง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ
ความหนาแน่นของมวลอากาศ
การสะท้อนของรังสีอัลตราไวโอเลต
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
16 ) กรมอุตุออกประกาศเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่น “ มุ่ยฟ้า “ ทำให้เจ้าหน้าที่สถานีตรวจอากาศตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยต้องคอยสังเกตเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใดมากที่สุด
เครื่องวัดน้ำฝน ( Rain Gauge )
เครื่องไฮโกรมิเตอร์ ( Hygrometer )
เครื่องแอนนิมอมิเตอร์ ( Anemometer )
เครื่องแอนิรอยด์ ( Aneroid )
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
17 ) ข้อใดอธิบายความหมายของ “ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ “ หรือ GIS ไม่ถูกต้อง
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเรียกข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ศึกษา
การใช้คลื่นสัญญาณดาวเทียมบอกตำแหน่งเรือรบในมหาสมุทร
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
18 ) หน่วยงานของรัฐได้นำข้อมูล GIS จากเหตุการณ์ใด มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อหาทางป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากพายุฝน น้ำท่วมฉับพลัน และแผ่นดินถล่ม
เหตุการณ์ที่หมู่บ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2544
เหตุการณ์ที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2531
เหตุการณ์วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ.2532
เหตุการณ์วาตภัยจากพายุโซนร้อนแฮเรียต แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2506
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
19 ) การนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาใช้พัฒนางานราชการเป็น ครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 ข้อใด
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า / กรมป่าไม้
การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ป่าชายเลน / กรมป่าไม้
การประเมินสภาพการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ / กรมป่าไม้
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ปลูกฝิ่นทางภาคเหนือของประเทศ / สำนักงาน ป.ป.ส.
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
20 ) GIS คือข้อใด
ระบบนำวิถีขีปนาวุธ
ระบบสื่อสารโทรศัพท์ไร้สาย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบนำร่องดาวเทียมโทรคมนาคม
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
21 ) จงใช้รูปภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 21 – 23 หมายเลข ( 3 ) เรียกว่าอะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
โลกชั้นกลาง – หินหนืด
แก่นโลกชั้นนอก – เหล็ก นิเกิล และออกซิเจน
เปลือกโลก – หินแข็ง
แก่นโลกชั้นใน – โลหะนิเกิล เหล็กในสภาพของแข็ง
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
22 ) มนุษย์ใช้ประโยชน์โลกจากหมายเลขใดมากที่สุด
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
23 ) การระเบิดของภูเขาไฟที่มีลาวาไหลปะทุออกมาอย่างรุนแรงเป็นผลจากปฏิกิริยาในหมายเลขใด
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
24 ) หินแกรนิตจัดเป็นหินชนิดใด
หินชั้น
หินแปร
หินอัคนีภายใน
หินอัคนีภายนอก
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
25 ) หากผู้โดยสารเครื่องบินเดินทางข้ามเส้นเขตวันสากล โดยเดินทางจากไทยไป สหรัฐอเมริกา จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เพิ่มเวลาอีก 1 วัน
ลดเวลาลงอีก 1 วัน
เพิ่มเวลาอีก 48 ชั่วโมง
ลดเวลาลงอีก 48 ชั่วโมง
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
26 ) ในช่วงเวลาวันที่เท่าใดที่เวลากลางวัน – กลางคืน ทั่วโลกยาว 12 ชั่วโมง เท่ากัน
21 มีนาคม , 21 มิถุนายน
21 มิถุนายน , 22 ธันวาคม
21 มีนาคม , 22 กันยายน
22 กันยายน , 22 ธันวาคม
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
27 ) เปลือกโลกประกอบด้วยธาตุใดมากที่สุด
ออกซิเจน , ซิลิคอน
อะลูมิเนียม , เหล็ก
แมกนิเซียม , โซเดียม
แคลเซียม , โปรแตสเซียม
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
28 ) เพราะเหตุใดพายุหมุนจึงมีชื่อ เรียกว่า พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่นต่างกัน
มีความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางต่างกัน
มีลมพัดเข้า – ออกในทิศทางต่างกัน
สถานที่เกิดพายุต่างกัน
ความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางต่างกัน
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
29 ) แนวลอยเลื่อนบนเปลือกโลก ที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ที่เป็นสาเหตุให้เกิด แผ่นดินไหว เรียกว่า ภาคใดในประเทศไทยที่ไม่พบรอยเลื่อนประเภทนี้
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันออก
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคตะวันตก
รอยเลื่อนที่ที่มีพลัง / ภาคใต้
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
30 ) อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลอย่างไร
ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน
ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
31 ) การที่มีฝนตกหนัก ลมแรง บางครั้งมีฟ้าผ่า และลูกเห็บตก เกิดเป็น บริเวณแคบๆ ในระยะสั้นๆ เป็นลักษณะของพายุฝนฤดูใด
พายุดีเปรสชั่น – ต้นฤดูฝน
พายุโซนร้อน – ปลายฤดูฝน
พายุฝนฟ้าคะนอง – ฤดูร้อน
พายุหมุนเขตร้อน – ช่วงเปลี่ยนฤดูฝน
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
32 ) แม่คะนิ้ง ที่พบตามกิ่งไม้และยอดหญ้าในช่วงฤดูหนาว ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย หมายถึงอะไร
ลูกเห็บ
น้ำค้างแข็ง
หยาดน้ำฟ้า
หมอก
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
33 ) ปรากฏการณ์ด้านภูมิอากาศข้อใด เมื่อเคลื่อนตัวผ่านประเทศเทศไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ของทุกปีจะทำให้ทั่วทุกภาคเป็นฤดูฝน
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พายุไซโคลน
พายุไต้ฝุ่น
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
34 ) ข้อใด คือ ปัญหาสำคัญของการขาดแคลนน้ำในประเทศไทย
ฝนทิ้งช่วงนาน
หน้าดินถูกกัดเซาะพังทลาย
อ่างเก็บน้ำมีจำนวนน้อย
แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
35 ) การเกิดคลื่นสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 นั้นเกิดจาก ลอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียกับยูเรเซีย ในลักษณะใด
1. รอยเลื่อนซ้อน
2. รอยเลื่อนเหลี่ยม
รอยเลื่อนย้อน
รอยเลื่อนธรรมดา
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
36 ) การเกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย มีผลมาจากข้อใด
พื้นที่เป็นเขตภูเขาไฟมาก่อน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตหินเก่าและหินกลางเก่ากลางใหม่
เป็นเขตที่เปลือกโลก ถูกแรงกดทับจากภูเขามากที่สุด
พื้นที่อยู่ใกล้เขตภูเขาหินใหม่ ซึ่งทอดตัวผ่านทางตะวันตกของพม่า
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
37 ) พลังงานหรือแรงดันภายใต้พื้นผิวโลก มักก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใน ข้อใด
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม
ลูกเห็บตก
ฟ้าผ่า
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
38 ) แอ่งบนแผ่นดินที่คนในภาคเหนือ เรียกว่า อ่างสลุง หรือแอ่งยุบจะพบในโครงสร้างของหินประเภทใด
หินแกรนิต
หินปูน
หินบะซอลต์
หินทราย
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
39 ) หินในข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นหินแปรทั้งหมด
หินกรวดมน หินดินดาน หินปูน
หินอ่อน หินชนวน หินไนส์
หินชีสต์ หินออบซิเดียน หินทราย
หินพัมบิส หินบะซอลต์ หินยแกบโบร
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
40 ) ลักษณะสำคัญอะไร ที่สามารถบอกได้ว่าเทือกเขานั้นเป็นหินปูน
พบแร่รัตนชาติ
ปกคลุมด้วยป่าไม้หนาแน่น
ยอดเขาสูง ยอดมน มีแอ่งยุบ น้ำตก
ยอกเขาขรุขระ มีถ้ำ มีหินงอกหินย้อย
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
41 ) ภูมิประเทศใดต่อไปนี้เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก
เขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
ชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้
เทือกเขาสูงในภาคเหนือ
ที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
42 ) ชายฝั่งทะเลของไทยมีลักษณะตรงกับข้อใด
ชายฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งอันดามัน จัดเป็นชายฝั่งยกตัว
ชายฝั่งอ่าวไทย และชายฝั่งอันดามัน จัดเป็นชายฝั่งทรุดตัว
ชายฝั่งอ่าวไทยเป็นชายฝั่งยกตัว ชายฝั่งอันดามันเป็นชายฝั่งทรุดตัว
ชายฝั่งอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทรุดตัว และชายฝั่งอันดามันเป็นชายฝั่งยกตัว
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 3
43 ) บริเวณลุ่มแม่น้ำใดต่อไปนี้ มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด
แม่น้ำปิง – น่าน
แม่น้ำมูล – ชี
แม่น้ำแควน้อย – แควใหญ่
แม่น้ำตาปี – คีรีรัฐ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
44 ) ปลายฤดูฝนของประเทศไทย จะไม่แล้งฝนด้วยเหตุผลในข้อใด
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำฝนมาตกในพื้นที่
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำความหนาวเย็นและฝนโปรยมาสู่พื้นดิน
ร่องความกดอากาศต่ำก่อให้เกิดฝนเป็นบริเวณกว้าง
พายุหมุนจากทะเลจีนใต้พัดผ่าน
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
45 ) ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดในประเทศไทย
การเปลี่ยนอุณหภูมิตามอิทธิพลมรสุม
ช่วงฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน
การได้รับแสงอาทิตย์ในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม
การเปลี่ยนแปลงทางเดินของพายุหมุนจากมหาสมุทรแปซิฟิกสลับมหาสมุทรอินเดีย
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
46 ) พื้นที่ป่าไม้ที่คนลักลอบเข้าไปทำลาย มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัย ในหลายพื้นที่ คือป่าอะไร
ป่าบุ่ง ป่าทาม
ป่าชายเลน
ป่าต้นน้ำลำธาร
ป่าพรุ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
47 ) ป่าไม้ประเภทใด ที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด
ป่าสนเขา
ป่าดงดิบ
ป่าแดง
ป่าเบญจพรรณ
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 2
48 ) ข้อใดถูกต้องสำหรับป่าไม้ผลัดใบในประเทศไทย
ภาคใต้ไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีฝนตกชุก
ภาคเหนือและภาคกลางไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ
ภาคใต้มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีช่วงฤดูแล้งสั้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะมีภูเขาสูง
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 1
49 ) เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดปรากฏการณ์ใด
ภาคตะวันออกเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มหนาวและแห้งแล้ง
ภาคเหนือมีฝนตกจากพายุดีเปรสชั่น
ภาคตะวันตกมีความกดอากาศสูง และอุณภูมิลดลง
ดูเฉลย
คำตอบที่ถูกต้องคือ : ข้อ 4
50 ) ลักษณะความรุนแรงในข้อใดมีค่ามากที่สุดในขณะเกิดแผ่นดินไหว
พื้นดินเป็นรอนคลื่น
รางรถไฟเกิดการบิดงอ
เกิดรอยแยกของแผ่นดิน
ท่อใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s