ข้อสอบ เรื่อง สาระหน้าที่พลเมือง

แบบ ปรนัย
ตอนที่ 1
1. บุคคลใดเป็นคนดีของสังคม
ก. ครูใหญ่อาทิตย์ เป็นหัวคะแนนให้พรรคการเมืองดังในท้องถิ่น
ข. กำนันบุญชัย บุกรุกป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง
ค. ผู้ใหญ่มา ระดมชาวบ้านซ่อมสะพาน
ง. นายดำ ตัดไม้สักมาสร้างบ้านให้แม่
2. บุคคลใดเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ก. แม่ต้องไปงานเลี้ยงลูกค้าเป็นประจำจนต้องกลับบ้านดึก
ข. พี่สาวต้องทำงานหนักเพื่อสร้างครอบครัวของตน
ค. น้องแก้วช่วยทำงานบ้านแทนแม่และใช้จ่ายอย่างประหยัด
ง. พ่อแยกกับแม่ไปมีครอบครัวใหม่ ไม่มีเวลามาดูแลแก้ว
3. การปฏิบัติตนของบุคคลในข้อใดที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
ก. วารี ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อน
ข. นที นอนตื่นสายมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวตอนเช้า
ค. วารินทร์ เรียนหนังสือเก่ง แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ง. ชลธาร เห็นคนกำลังซื้อ – ขายยาเสพติดแต่ไม่แจ้งตำรวจเพราะกลัว
4. พฤติกรรมบุคคลในข้อใดที่ควรปรับปรุง
ก. ทินกร เป็นคนพูดน้อยชอบช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
ข. อาทิตยา เป็นคนชอบทำบุญเธอมักจะไปทำบุญที่วัดในวันหยุดเสมอ
ค. ตะวัน ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียน
ง. สุรีมาศ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงไม่รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
5. การกระทำของบุคคลในข้อใดแสดงว่าสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญ
ก. “ชมรมรักดนตรีไทย” จัดแสดงดนตรีการกุศลเป็นประจำทุกเดือน
ข. ชาวบ้านริมคลองหลอดมีความเดือดร้อนที่น้ำในคลองเริ่มเน่าเสีย
ค. หมู่บ้านตาลเดี่ยวอยู่ร่วมกันอย่างสงบเพราะมีผู้ใหญ่แป้นเป็นผู้นำที่เด็ดขาด
ง. ป่าไม้ใกล้หมู่บ้านทานตะวันถูกตัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านทุกคนเริ่มตระหนักถึง
ภัยอันเกิดจากน้ำท่วมเฉียบพลัน
6. ข้อใดควรปลูกฝังให้แก่สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. เชิญชวนผู้อื่นไปเลือกตั้ง ข. เป็นพลเมืองดีของสังคม
ค. เห็นคุณค่าของประชาธิปไตย ง. ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอดอนขนุนได้รับการยกย่องว่าบริการประชาชนดีมาก ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับคุณธรรมข้อใด
ก. ความซื่อสัตย์สุจริต ข. ความเชื่อมั่นในตนเอง
ค. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ง. ความรับผิดชอบ และความมีวินัย
8. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นประชาธิปไตย
ก. สุนิษา ไปนั่งสมาธิที่วัดใกล้บ้านทุกวันอาทิตย์
ข. ปกรณ์ เซ็นสัญญาจัดจ้างโดยไม่ได้ประชุมผู้ถือหุ้น
ค. กัลยากรณ์ ไม่พอใจที่ต้องไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน
ง. ผู้ใหญ่ดำ จัดประชุมลูกบ้านเพื่อลงมติเรื่องสถานที่ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลของหมู่บ้าน
9. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในข้อใดที่มุ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักและความเมตตาต่อกันของคนในสังคม
ก. พรหมวิหาร 4 ข. สาราณียธรรม ค. อิทธิบาท 4 ง. อริยสัจ 4
10. การกระทำในสิ่งใดของมุสลิมที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อ มีเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ก. การละหมาด ข. การบริจาคซะกาต
ค. การไปประกอบพิธีฮัจญ์ ง. การถือศีลอด
11. ช่อนภาอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์เธอจึงไปทำบัตรประจำตัวประชาชน
จัดได้ว่าช่อนภาปฏิบัติตนตามลักษณะของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยในเรื่องใด
ก. การใช้สิทธิเสรีภาพ ข. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน ง. การเคารพในกติกาของสังคม
12. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของชาวไทยข้อใดควรปรับปรุงมากที่สุด
ก. เสรี ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับเพื่อนๆ อยู่เสมอ
ข. หวาน ชอบเดินทางท่องเที่ยวทั่วราชอาณาจักรไทย
ค. พ่อแม่บอกกับขวัญตาว่าเธอจะต้องเรียนหนังสือตามระบบ
ง. กำนันหาญและเพื่อนบ้านชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐที่ไม่เอื้อต่อผลประโยชน์ของตน
13. การปฏิบัติตนตามบทบาทของพลเมืองดีในข้อใดที่มีผลต่อความระเบียบเรียบร้อยของสังคม
ก. รับการศึกษาอบรม
ข. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ค. ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดี
ง. การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเคร่งครัด
14. ข้อใดเป็นหลักการสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย
ข. การปกครองประเทศเป็นไปตามนโยบายของผู้นำ
ค. อำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ง. นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองประเทศแต่เพียงผู้เดียว
15. ข้อใดคือลักษณะสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การปฏิบัติตามผู้นำ ข. ผู้นำมาจากการเลือกตั้ง
ค. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ ง. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
16. ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้น จะต้องนำหลักคุณธรรมใดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมากที่สุด
ก. ความซื่อตรง ข. ความเมตตากรุณา
ค. ความเอื้อเฟื้อ ความเสียสละ ง. ความรับผิดชอบและความมีวินัย
17. น้ำและเพื่อนทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างสนุกสนาน สมาชิกทุกคนแบ่งหน้าที่กันอย่างทั่วถึง
เมื่องานกลุ่มเสร็จสิ้นลงมีผลงานที่ได้รับการชมเชยจากสมาชิกกลุ่มอื่นๆ การกระทำของน้ำและเพื่อนสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตนในข้อใด
ก. ความมีเหตุผล การเคารพซึ่งกันและกัน
ข. ความรับผิดชอบ การตกลงกันอย่างสันติ
ค. การเคารพซึ่งกันและกัน และความรับผิดชอบ
ง. ความมีเหตุผล การติดตามงานอย่างเป็นระบบ
18. ธารา เปิดวิทยุเสียงดังลั่น ธารีผู้เป็นพี่สาวตักเตือนให้ธาราลดระดับเสียงวิทยุให้เบาลง การกระทำของธารีสอดคล้องกับข้อความใด
ก. เป็นผู้ที่รู้จักเหตุผล ข. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
ค. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ง. เป็นบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
19. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งร่วมมือกันปลูกป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดได้ว่าเป็นพลเมืองดีในเรื่องใด
ก. ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม ข. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ค. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ง. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
20. ไกร กล้า และก้อน ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน
ทั้งสามคนมีแนวความคิดที่หลากหลายความเห็นไม่ตรงกัน ถกเถียงกันตลอดเวลา
แต่ในที่สุดก็สามารถสรุปผลแนวทางการพัฒนาได้ตามจุดมุ่งหมาย แสดงว่าพวกเขาใช้หลักในการทำงานร่วมกันในกระบวนการทางประชาธิปไตยในข้อใด
ก. ความมีเหตุผล ประนีประนอม อดกลั้น
ข. ความอดทน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ
ค. ความรับผิดชอบ ความเสียสละ การวางแผน
ง. การปฏิบัติตามกติกา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ
1. ค 2. ค 3. ก 4. ง 5. ก 6. ข 7. ง 8. ง 9. ก 10. ข 11. ข 12. ง 13. ข 14. ค 15. ง 16. ง 17. ค 18. ค 19. ข 20. ก

ตอนที่ 2
1. ข้อใดจัดว่าเป็นสังคม
ก. เบิร์ดชวนบอมไปปลูกผักที่โรงเรียน ข. นนท์นำอาหารคาวหวานไปแก้บนที่ศาลพระภูมิ
ค. ประชาชนจำนวนมากยืนมุงดูอุบัติเหตุเนื่องจากรถไฟตกราง ง. ตุ๊กตาจะไปขึ้นรถประจำทางที่ปากซอยทางเข้าเป็นประจำ
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคม
ก. มีการเปลี่ยนแปลง
ข. มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน
ค. มีการให้อิสระแก่ประชาชนในสังคมที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ
ง. มีการกระทำระหว่างกันทางสังคมและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
3. “เดินตามผู้ใหญ่สุนัขไม่กัด” ตรงกับลักษณะสังคมไทยในข้อใด
ก. มีการแบ่งชนชั้น ข. ยกย่องคนที่ทำความดี
ค. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ง. ให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่า
4. สังคมไทยในข้อใดที่ถือเป็นศูนย์กลางของความเจริญในหลายๆ ด้านของประเทศ
ก. สังคมเมือง ข. สังคมชนบท
ค. สังคมเทคโนโลยี ง. สังคมโลกาภิวัตน์
5. ลักษณะของสมาชิกในสังคมชนบทตรงกับข้อใด
ก. มีความทะเยอทะยานสูง ข. มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อกัน
ค. มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ง. มีการแข่งขันกันเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
6. จากความหลากหลายของสังคมเมือง ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพและทางด้านวัฒนธรรม
นักเรียนคิดว่าจะทำให้เกิดผลตามข้อใด
ก. ผู้คนมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น
ข. ทำให้เกิดความร้าวฉานขึ้นในสังคม
ค. เป็นแรงผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม
ง. ทำให้เกิดความแตกต่างกันทั้งชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
7. เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสังคมไทย
ก. มาลีแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันจันทร์ ข. มาลัยชอบไปรับประทานอาหารตามห้างสรรพสินค้า
ค. บุปผามักไปตีเทนนิสหลังเลิกงานเป็นประจำทุกวัน ง. ผกากรองนิยมสินค้าแบรนเนมที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ
8. บุคคลในข้อใดที่สังคมไทยยกย่องให้เป็นคนดี
ก. กิ่งเป็นคนเก่งสอบได้ที่หนึ่งทุกเทอม ข. ก้านมีฐานะร่ำรวยเพราะปล่อยเงินกู้
ค. เกศชอบแอบเอาเงินคุณแม่ไปซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนๆ ง. แก้วเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ยอมยักยอกเงินของบริษัท
9. การที่คุณหญิงเรไร ได้เป็นอธิบดีหญิงคนแรกของกรม แสดงให้เห็นลักษณะของสังคมไทยว่าอย่างไร
ก. มีความงดงามอ่อนช้อย ข. มีวัฒนธรรมในองค์กร
ค. มีความเสมอภาคทางเพศ ง. มีความก้าวหน้าในทางการงาน
10. การกระทำในข้อใดที่จัดว่าเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
ก. มีความกล้าหาญ ข. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ค. มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคน ง. ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
11. ประเพณีในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
ก. ประเพณีการบวช ข. ประเพณีการตักบาตร
ค. ประเพณีการทำขวัญข้าว ง. ประเพณีการแข่งเรือยาว
12. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยสร้างขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ก. การรำวงมาตรฐาน ข. พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค. การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ง. การรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์
13. ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากชาติใดเป็นหลัก
ก. พม่าและจีน ข. เขมรและจีน
ค. อินเดียและพม่า ง. จีนและอินเดีย
14. “ปัจจุบันมีการลงข่าวโฆษณาเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องเพราะมีคุณค่าทางอาหาร”
ข้อความดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. ภูมิปัญญา ข. การค้าขาย
ค. การวิเคราะห์ ง. นโยบายของรัฐ
15. อาหารหลักของคนไทยคือข้าว ของชาวยุโรปคือขนมปัง และของชาวอินเดียคือโรตี นักเรียนคิดว่า
การบริโภคมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด
ก. ขนบธรรมเนียม ข. ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ
ค. ความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์ ง. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
16. เพราะเหตุใดประเพณีวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ ของไทยจึงแตกต่างกัน
ก. ประชากรไทยพูดภาษาถิ่นกันมาก ข. ชาวไทยรับอารยธรรมมาจากหลายประเทศ
ค. มีชนหลายเผ่า สภาพนิเวศและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ง. มีอาณาเขตของประเทศติดต่อสัมพันธ์กับหลายๆ ประเทศ
17. ข้อใดถือเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย
ก. รสหวาน ข.รสจืด ค. รสจัด ง.รสเปรี้ยว
18. ประเพณีไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นส่วนใหญ่
ก. ภาษา ข.ธรรมชาติ ค.ธุรกิจ ง.สวัสดิการ
19. ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาด้านการละเล่นของเด็กไทยในอดีต
ก. เดินกะลา ข.รีรีข้าวสาร ค.ม้าก้านกล้วย ง.รักบี้ ฟุตบอล
20. การเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาควรคำนึงถึงข้อใด
ก. คุณภาพดี ราคาถูก ข. คุณภาพดี ต้นทุนต่ำ
ค. ความน่าสนใจ ราคาถูก
ง. เอกลักษณ์ไทย ความน่าสนใจ
1. ข 2. ค 3. ง 4. ก 5. ข 6. ง 7. ก 8. ข 9. ค 10. ง 11. ค 12. ง 13. ง 14. ก 15. ง 16. ค 17. ค 18. ข 19. ง 20. ง
ตอนที่ 3
ข้อสอบชอบถามอันไหนเป็นสิทฺธิ หรือหน้าที่หรือบทบาท หรือสถานภาพต้องแยกให้ดี
สถานภาพ หมายถึง ตำแหน่งของบุคคลในสังคมซึ่งเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม
บุคคลหนึ่งอาจมีหลายสถานภาพ
โดยแยกเป็นประเภทดังต่อไปนี้
1.สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด
– สถานภาพทางเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง
– สถานภาพทางเพศ คือ เพศชาย เพศหญิง
– สถานภาพทางเชื้อชาติ เช่น คนไทย คนจีน คนเวีดนาม
– สถานภาพทางถิ่นกำเนิด เช่น คนภาคกลาง คนภาคเหนือ
2. สถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถ
– สถานภาพทางการศึกษา เช่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
– สถานภาพทางอาชีพ เช่น เป็นครู เป็นชาวนา เป็นตำรวจ
– สถานภาพทางการสมรส เช่น การเป็นสามี การเป็นภรรยา
บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่ ตามสถานภาพที่มีอยู่เช่น จ่าสมศักดิ์ มีสถานภาพเป็น บิดา ของนายสมชาย
มีบทบาทก็คือเลี้ยงดูบุตร และส่งเสียให้บุตรได้รับการศึกษา
สิทธิ เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์และมนุษย์ เป็นผู้เลือกใช้สิทธิโดยไม่มีผู้ใดมาบังคับได้เช่น
– คนไทยทุกคนได้เรียนระดับขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– คนไทยทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลฟรี เป็นต้น
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทำสิ่งใดๆตามสิทธิที่มีอยู่
โดยไม่รุกล้ำสิทธิของผู้อื่นหรือขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม
เช่น
– เสรีภาพด้านที่อยู่อาศัย – เสรีภาพในการนับถือศาสนา
– เสรีภาพในการการเดินทาง – เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
– เสรีภาพในการประกอบอาชีพ- เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
หมายถึง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือท้องถิ่นในสังคมของตน
โดยต้องยึดหลักการปฏิบัติตามสถานภาพบทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ย่อมทำให้สังคม ชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งสังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยวิธีการต่างๆเช่น
-ช่วยกันรักษาพัฒนาท้องถิ่นของตน
-เคารพและปฏิบัติตามกฎขอบังคับขนบธรรมเนียม ระเบียบประเพณีวัฒนธรรม ของสังคม
-ร่วมมือกันอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม อันดีงามของสังคมที่ตนอยู่อาศัย
-เสียสละกำลังกายหรือกำลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
-ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
1.ข้อใดไม่ใช่สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด
ก. สถานภาพทางเครือญาติ ข. สถานภาพทางเชื่อชาติ
ค. สถานภาพทางถิ่นกำเนิด ง. สถานภาพทางอาชีพ
2.บทบาทหมายถึงข้อใด
ก.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราต้องการ ข.ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพที่มีอยู่
ค.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของพ่อแม่ ง.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำขอของเพื่อน
3.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษา ข. ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาล
ค.ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง ง. ทุกคนมีสิทธิ์ตักเตือนผู้อื่น
4. ข้อใดคือหลักเสรีภาพ
ก.เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย ข. การเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา
ค. การประกอบอาชีพต่างๆ โดยสุจริต ง. การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
5. การกระทำของบุคคลตามสิทธิที่ตนมีอยู่โดยไม่รุกล้ำสิทธิของผู้อื่นหมายถึงข้อใด
ก. สิทธิ ข. เสรีภาพ ค. หน้าที่ ง. บทบาท
6. ใครปฏิบัติตามหน้าที่ได้ถูกต้อง
ก. นิดนับถือพระพุทธศาสนา ข. หน่อยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ค. น้อยไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ง. นุ่นเข้าเรียนในชั้นอนุบาลเมื่อมีอายุครบตามเกณฑ์
7. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของบิดา มารดา
ก. เลี้ยงดูบุตร ข. ให้บุตรได้รับการศึกษา
ค. อบรมให้มีกิริยามารยาทที่ดี ง. สอนให้บุตรทำตามใจตนเอง
8. ข้อใดไม่ใช่ผลของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ก. ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย ข. เกิดความภาคภูมิใจ ค. สังคมสงบสุข ง. ฐานะดีขึ้น
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสมาชิกที่ดีของชุมชน
ก. รักและภาคภูมิใจในชุมชนของตน ข. รักษาและพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
ค. ย้ายไปอยู่ชุมชนอื่นเนื่องจากชุมชนของตนไม่สะอาด ง. บริจาคเงินให้แก่เด็กยากจนในชุมชน
10. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใคร
ก. ครู ข. นักเรียน ค. พ่อแม่ ง. ทุกๆ คน
เฉลย
1. ง 2. ข 3. ง 4. ค 5. ข 6. ค 7. ง 8. ง 9. ค 10. ง

แบบ อัตนัย
1.ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามลักษณะประชาธิปไตย
ตอบ 1.สมโชคไม่เล่นการพนันทุกชนิด
2.สมชายไม่จอกรถในที่ห้ามจอด
3.สมชาติไม่วิพากษ์วิจารย์รัฐบาล
4.สมชัยไม่ซื้อสินค้าต่างประเทศ
2. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด
1. ค่านิยม 2. บทบาท
3. ประเพณี 4. สัญลักษณ์
3.ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่น ๆ ในสังคมไทย
ตอบ 1. ปัญหายาเสพติด 2. ปัญหาครอบครัว
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 4. ปัญหาอาชญากรรม
4. การคอร์รัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ
1. ความสามัคคี 2. ความเมตตากรุณา
3. ความวิริยอุตสาหะ 4. ความซื่อสัตย์สุจริต
5.พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด
ตอบ 1. ศาล 2. รัฐสภา
3. คณะรัฐมนตรี 4. คณะองคมนตรี
เฉลย
1.ตอบ ข้อ 2 เพราะ 1.สมโชคไม่เล่นการพนันเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายศีลธรรม
2.ปฏิบัติตามกฏหมายและเคารพสิธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน คือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
3.การยอมรับเสียงข้างมากแต่เคารพเสียงข้างน้อย
4.หลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าต่างประเทศก็ได้
2.ตอบ ข้อ 3 บรรทัดฐาน หมายถึง พฤติกรรมที่ได้รับการจัดระเบียบให้เป็นแบบแผนจนกลายเป็นเกณฑ์ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เช่นเดียวกับประเพณี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นแบบแผนหรือกฎทางสังคมว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ดังนั้น ประเพณีจึงมีความหมายสอดคล้องกับบรรทัดฐาน
ข้อ 1 ค่านิยมเป็นคุณค่าที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ แต่ไม่มีลักษณะเป็นแบบแผนหรือเกณฑ์ที่จะใช้ตัดสินได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ค่านิยมจึงแตกต่างจากบรรทัดฐาน
ข้อ 2 บทบาทเป็นพฤติกรรมที่คนทำตามสถานภาพ บทบาทจึงแตกต่างจากบรรทัดฐาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแผนของพฤติกรรม
ข้อ 4 สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง คำว่าสัญลักษณ์จึงไม่มีความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าบรรทัดฐาน
3.ตอบ ข้อ 2 ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่น ๆ ในสังคมไทย ในฐานะที่ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญที่สุด เป็นสถาบันแรกเริ่มที่ทำหน้าที่ให้กำเนิดเลี้ยงดู อบรมระเบียบสังคม รวมทั้งให้ความอบอุ่นและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ หากครอบครัวล่มสลาย โอกาสที่ปัญหาอื่น ๆ จะตามมาย่อมมีสูงและยากที่จะเยียวยา
ข้อ 1 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ แต่ไม่ใช่รากฐานของปัญหาอื่น ๆในสังคม หากจะเทียบกับปัญหาครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาอื่นรวมทั้งปัญหายาเสพติดด้วย
ข้อ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม แต่ไม่ใช่รากฐานของปัญหาอื่น ๆ ในสังคมเหมือนปัญหาครอบครัว
4.ตอบ ข้อ 4 ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง การขาดความซื่อสัตย์สุจริตทำให้เกิดการกระทำทุจริตต่าง ๆ ดังนั้นการคอร์รัปชันจึงเกิดจากการขาดคุณธรรมประการนี้เป็นสำคัญ
ข้อ 1 ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน อันเป็นคุณธรรมที่ควรมี แต่การขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชัน
ข้อ 2 ความเมตตากรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและพ้นทุกข์อันเป็นคุณธรรมที่ควรมี แต่การขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการ
คอร์รัปชัน
ข้อ 3 ความวิริยอุตสาหะ หมายถึง ความเพียรความบากบั่น ความกล้าแข็ง อันเป็นคุณธรรมที่ควรมี แต่การขาดคุณธรรมข้อนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชั
5.ตอบ ข้อ 2 พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางรัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันทางด้านนิติบัญญัติ
ข้อ 1 ศาลเป็นสถาบันทางด้านตุลาการ ไม่ใช่ด้านนิติบัญญัติ
ข้อ 3 คณะรัฐมนตรีเป็นสถาบันทางด้านการบริหาร ไม่ใช่ด้านนิติบัญญัติ
ข้อ 4 คณะองคมนตรีเป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจนิติบัญญัติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s